Algemene voorwaarden 2019-03-29T09:50:18+02:00

Algemene voorwaarden Myphonerepair

Artikel 1: Algemene voorwaarden informatie
Myphonerepair, Hierna te noemen MPR, is een handelsnaam van Anyfix Smart Solutions B.V., gevestigd aan de Reeweg-Oost 3-7, 3312 CK te Dordrecht met Kvk nr. 58962611.

Artikel 2: Klachtomschrijving
MPR gaat bij een voorgenomen reparatie uit van de klachtomschrijving(en) die op de reparatie bon zijn omschreven.
Komt MPR verborgen gebreken tegen tijdens het open maken van het apparaat, dan wordt de klant hiervan direct op de hoogte gebracht. De klant kan dan zelf bepalen of hij/zij de verborgen gebreken gerepareerd wilt op basis van de door MPR uitgebrachte offerte. Herstel van het verborgen gebrek zal uitsluitend plaatsvinden na goedkeuring van de klant.
Indien de klant afziet van verdere reparatie, c.q. de offerte is niet geaccepteerd zal de klant onderzoekskosten moeten betalen. MPR stelt vervolgens het product weer ter beschikking van de klant in de staat waarin hij deze heeft ontvangen.

Artikel 2: Kwaliteit
Indien niets anders is afgesproken wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van originele onderdelen. Is er gekozen voor Premium of Budget reparatie zal dit gebeuren met niet originele onderdelen. MPR plaatst geen onderdelen die door klant zelf zijn aangeschaft of aangeleverd.
MPR zal de reparatie werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren.

Artikel 3: Garantie
MPR geeft na het voltooien van de reparatie 3 maanden garantie op onderdelen en reparatie. Deze garantie termijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant.
Indien niets anders is afgesproken wordt na de reparatie de fabrieksgarantie behouden. Is er gekozen voor Premium of Budget reparatie zal de fabrieksgarantie vervallen.
Garantie van MPR komt te vervallen als het product binnen de 3 maanden garantie termijn door de klant of andere reparateur word opengemaakt.
Garantie komt te vervallen als er na de uitgevoerde reparatie valschade, waterschade of bliksemschade is ontstaan of wanneer het product op een onjuiste manier is gebruikt.
De factuur is uw garantiebewijs.

Artikel 4: Vervolg reparatie
Wanneer binnen 3 maanden na afgifte van het gerepareerde product de genoemde klacht(en) in artikel 2 terugkeren, doet MPR een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige repartie of is ontstaan uit de genoemde garantie uitsluitingen in artikel 3 worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant in rekening gebracht.
Na hernieuwde reparatie gaat de garantietermijn opnieuw in volgens artikel 3.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
MPR is aansprakelijk voor verlies of diefstal van het product , de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte / ontvangst op onze locatie tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt of wanneer MPR het product via een vervoerder verzend.
Voor klachten die zich na de uitgevoerde reparatie voordoen en niets met de uitgevoerde reparatie te maken hebben kan MPR niet voor aansprakelijk gesteld worden. Vervolg reparatie zal worden behandeld volgens artikel 4.
MPR is niet verantwoordelijk en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies van data, simkaart, of geheugenkaart. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van data middels bijvoorbeeld het maken van een back-up.

Artikel 6: Niet afgehaalde producten
Indien het gerepareerde product na drie achtereenvolgende schriftelijke of elektronische mededelingen door MPR aan de klant, de klant gedurende 3 maanden heeft nagelaten het product op te halen zonder de factuur betaling te hebben voldaan, heeft MPR het recht dit product te verkopen en te leveren aan derde.
Als het product een waarde heeft van € 100,– of meer, dan gebeurt de derde melding per aangetekende brief in plaats van per gewone post of langs elektronische weg.
MPR mag het door de klant aan hem verschuldigde bedrag verhalen op de opbrengst van de verkoop. Als de opbrengst het door de klant verschuldigde bedrag verhoogt met de door MPR gemaakte kosten overtreft, dan rust op MPR de verplichting het saldo, indien mogelijk, aan de klant te voldoen.
Indien het gerepareerde product is betaald en de klant heeft nagelaten het product binnen 6 maanden af te halen zal MPR de factuurbetaling terugstorten na aftrek van € 35,– administratie kosten. Het gerepareerde product word hiermee eigendom van MPR.

Artikel 7 Vervangend product
U kunt tegen betaling van een borg en een vergoeding een mobiele (leen) telefoon ontvangen. De borg wordt aan u terug betaald als u de leentelefoon compleet en in goede orde bij ons inlevert, in dezelfde staat als dat de apparatuur aan u is verstrekt.

Artikel 8: Prijzen
De prijs van de reparatie en vervoer wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze website www.Myphonerepair.NL of zoals overeengekomen op de door MPR uitgebrachte en door de klant goedgekeurde offerte. Alle gecommuniceerde prijzen zijn inclusief B.T.W.

Artikel 9: Betaling
Uitgevoerde reparatie(s) op de door de klant aangeleverde producten kunnen uitsluitend aan de klant worden meegegeven na betaling van de factuur.
Indien anders is overeengekomen is op alle facturen van MPR is een betalingstermijn van 15 dagen van toepassing.

Artikel 10: Geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot de door MPR uitgevoerde reparaties is Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen die worden voorgelegd aan de rechter, is de rechtbank in het arrondissement van MPR bevoegd.